2019/01/17 STP 穿透式Plug U型線夾系列

穿透式 Easy Plug U型線夾系列

TV6 系列

銅殼開口可適用於大部分手工具

TU6 系列

全屏蔽式銅殼 需要特殊手工具

 

 

更多產品資訊請至產品網頁